Algemene Verkoopvoorwaarden WvW Fotografie

(handelend onder de naam WvW Photography Events)
Opgesteld op 29 juli 2014

1. Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van WvW Photography Events;
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, waarvoor WvW Photography Events Tickets verkoopt;
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert
 en daarvoor verantwoordelijk is;
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WvW Photography Events een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie WvW Photography Events daartoe een aanbieding doet;
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WvW Photography Events en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;
g. WvW Photography Events: handelsnaam van de eenmanszaak WvW-Fotografie, gevestigd te Kerk-Avezaath.
h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door WvW Photography Events namens zichzelf of in opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij WvW Photography Events, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst WvW Photography Events uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. WvW Photography Events is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van WvW Photography Events raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden

3. Totstandkoming Overeenkomst
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van WvW Photography Events vrijblijvend.
b. WvW Photography Events treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. WvW Photography Events is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via WvW Photography Events een of meerdere Tickets heeft gekocht. WvW Photography Events verschaft de Tickets namens Evenementhouder.
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.
Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan WvW Photography Events contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als WvW Photography Events Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan WvW Photography Events ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien WvW Photography Events twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. WvW Photography Events zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren.
Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. WvW Photography Events en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te 
stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door 
de Klant, is WvW Photography Events en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
e. WvW Photography Events heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te 
verrichten. Indien WvW Photography Events producten of diensten van derden middels deze activiteit 
verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

4. Prijzen en betaling
a. WvW Photography Events verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van WvW Photography Events aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van WvW Photography Events zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan WvW Photography Events de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Leveringstermijnen
a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. WvW Photography Events zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan WvW Photography Events een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door WvW Photography Events opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient WvW Photography Events schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen
a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel WvW Photography Events zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat WvW Photography Events de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan WvW Photography Events niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. WvW Photography Events is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met WvW Photography Events opnemen via info@wvw-photography-events.nl of 06-26925151. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
c. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit 
Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator 
van het evenement. Indien de Evenementhouder WvW Photography Events verzoekt om de Klant de 
ticketprijs te restitueren, dan zal WvW Photography Events dit doen nadat zij de betreffende gelden van de 
Evenementhouder heeft ontvangen.
d. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

7. Tickets
a. De door WvW Photography Events gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of WvW Photography Events niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is WvW Photography Events en/of de Evenementhouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan de organisator. 
Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Speciale wensen dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. WvW Photography Events kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met WvW Photography Events opnemen via info@wvw-photography-events.nl of 06-26925151.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
a. De op het Ticket van WvW Photography Events rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan WvW Photography Events dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van WvW Photography Events dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van WvW Photography Events aan Klant.

9. Privacy
Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van WvW Photography Events welke op de website van WvW Photography Events raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid
a. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van WvW Photography Events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van WvW Photography Events of haar ondergeschikten.
b. De aansprakelijkheid van WvW Photography Events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant WvW Photography Events onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de 
tekortkoming wordt gesteld, en WvW Photography Events ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten
in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WvW Photography Events in staat is adequaat te reageren.
c. Klant vrijwaart WvW Photography Events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet
of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens WvW Photography Events, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
d. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WvW Photography Events meldt.
e. WvW Photography Events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. WvW Photography Events is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan WvW Photography Events.
f. WvW Photography Events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. WvW Photography Events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
g. WvW Photography Events kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan WvW Photography Events kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WvW Photography Events in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat WvW Photography Events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met WvW Photography Events is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement Tiel.

13. Diversen
a. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
b. Waar in deze Algemene Voorwaarden WvW Photography Events zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is WvW Photography Events gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
c. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van WvW Photography Events dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden WvW Photography Events niet.
d. Bij verschil van mening tussen WvW Photography Events en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
e. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige 
andere overeenkomst met WvW Photography Events in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door WvW Photography Events vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare 
vergelijkbare bepaling.
f. Deze Algemene Voorwaarden te raadplegen op de website www.wvw-photography-events.nl